Načítavam ...
ETI Advent 2023

Všeobecné pravidlá a podmienky súťaže

Podmienky účasti v súťaži ETI Advent 2023

Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť ETI Slovensko s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zamestnanci organizátora sú z účasti vylúčení.

Popis súťaže

Súťaž sa začína 3.12.2023 a končí 24.12.2023 o 23:59, pričom pozostáva zo 4 jednotlivých súťaží (počas adventného obdobia každú nedeľu jedna). Účasť v jednotlivých súťažiach je možná počas celého obdobia.

Podmienky súťaže a postup žrebovania

Súťažiaci sa môžu zapojiť do súťaží cez Facebook: 
- Dať LIKE na fotku a našu stránku
- Zdieľať VEREJNE adventný príspevok
- Do komentára označiť jedného kamaráta, ktorému by doprial vyhrať skvelé ceny!

Ceny

Celkovo sa budú žrebovať 4 ceny dňa 27.12.2023. Všetky ceny spojené so zájazdom sú využiteľné len v Red Sea Hoteloch.

Oznámenie o výhre

Výhercovia budú vybraní náhodne dňa 27.12.2023 spomedzi všetkých účastníkov, ktorí v danom čase a pod každou súťažou splnili podmienky účasti. Po uverejnení zoznamu výhercov sa musí výherca prihlásiť k výhre na mailovú adresu info@eti-slovensko.sk do 2 dní, inak bude výhra opätovne žrebovaná.

Úprava podmienok účasti

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky účasti a v prípade opodstatneného dôvodu súťaž ukončiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia. Organizátor je oprávnený v prípade závažného dôvodu vylúčiť účastníkov z účasti bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov

Údaje sa neposkytujú tretím stranám. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže. Podmienky GDPR ETI.

Záverečné ustanovenia

Ceny v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť a je možné si výhru uplatniť pri pobyte v hoteloch RED SEA HOTELS a len pri zájazde zakúpenom priamo v ETI Slovensko. Výhra je neprenosná na inú osobu.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka z účasti bez predchádzajúceho upozornenia z akéhokoľvek dôvodu. Právne prostriedky sú vylúčené a vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook / Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 03.12.2023 ETI Slovensko s.r.o.