Načítavam ...
Novela zákona Covid-19

Novela zákona o cestovnom ruchu v dôsledku Covid-19

Dňa 29.05.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z.z., ktorý reaguje na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid-19, ktoré spôsobilo obmedzenia v cestovnom ruchu, tým aj poskytovanie zájazdov zo strany cestovných kancelárií a tiež nemožnosti využitia zájazdov zo strany cestujúcich. Z novely zákona vyplývajú dôležité informácie a postupy. Je postavená tak, aby pomohla zmierniť negatívne následky korona krízy na cestovný ruch a zároveň chránila cestujúcich pred stratou finančných prostriedkov.

Zrušený zájazd zo strany CK v dôsledku Covid-19

Klientom, ktorým nie sme schopní v dôsledku Covid-19 poskytnúť zájazd resp. zmenu zájazdu, budeme posielať oznámenie o náhradnom zájazde.

Pre ktorý zájazd novela zákona upravuje osobitné podmienky:

 • pre zájazd, ktorý v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť,
 • pre zájazd, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností (§ 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b)) a cestovná kancelária nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde od neho prijala,
 • pre zájazd, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpil s povinnosťou zaplatiť odstupné (§ 21 ods. 1) a k vysporiadaniu odstupného nedošlo tzn. cestujúci ešte odstupné (stornopoplatky) cestovnej kancelárii nezaplatil.

Oznámenie bude obsahovať nasledujúce informácie:

 • číslo zmluvy pôvodného zájazdu
 • sumu, ktorá bola uhradená na pôvodný zájazd a presúva sa na náhradný zájazd
 • informáciu o tom, že náhradný zájazd je možné uplatniť do 31.8.2021 uzatvorením novej zmluvy o zájazde na nové podmienky zájazdu, ktoré môžu byť rozdielne od pôvodného zájazdu
 • informáciu o skutočnosti, že náhradný zájazd je možné postúpiť na inú osobu v zmysle § 18 Zákona č. 170/2018 Z.z.

Dôležité informácie o náhradnom zájazde:

 • platnosť náhradného zájazdu  je do 31.8.2021
 • na náhradný zájazd sa presúvajú všetky platby prijaté na základe pôvodnej zmluvy bez účtovania stornopoplatku
 • náhradný zájazd je cestujúci oprávnený objednať  len na mieste, kde si objednal pôvodný zájazd, v prípade, ak dané predajné miesto zanikne, je možné ho objednať len u organizátora zájazdu – tzn. priamo v ETI Slovensko.
 • ak si cestujúci nevyberie náhradný zájazd v lehote do 31.8.2021, ETI Slovensko je povinné mu vrátiť všetky peniaze, ktoré boli zaslané na pôvodný zájazd, bez účtovania stornopoplatkov.

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:

1. počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku

3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom alebo

4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,

5. osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Príslušnosť k niektorej z hore uvedených výnimiek a odmietnutie náhradného zájazdu je CESTUJÚCI povinný preukázať v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia o náhradnom zájazde hodnovernou kópiou originálneho dokladu. Tento doklad je nevyhnutné zasielať poštou na adresu ETI Slovensko, Michalská 9, 811 01 Bratislava, spolu s vyplneným formulárom na vrátenie finančných prostriedkov (formulár na stiahnutie tu).

Po uplynutí lehoty 14 dní od doručenia oznámenia nárok na odmietnutie náhradného zájazdu zaniká. Upozorňujeme, že cestujúci (v pozícii objednávateľa) preukazuje príslušnosť k skupinám výnimiek aj za ďalšie osoby uvedené na pôvodnej zmluve o zájazde.

Ak klient preukáže príslušnosť k skupine osôb definovaných vo výnimkách je potrebné  vyplniť formulár (formulár na stiahnutie tu), aby mu mohli byť vrátené jeho platby. Platby budeme vracať  výhradne na účet cestujúceho, ktorý je uvedený vo formulári.

Podľa novely zákona o cestovnom ruchu má cestujúci možnosť odmietnuť náhradný termín zájazdu iba vtedy, ak spadá do jednej z 5 výnimiek, čo musí riadne dokladovať do 14 dní od doručenia oznámenia. V opačnom prípade musí cestujúci prijať dohodu o odklade zájazdu.


Obávate sa vycestovať v plánovanom termíne?

Zákon zároveň stanovil pre cestujúceho možnosť, že ak napriek mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu bude cestovná kancelária schopná poskytnúť cestujúcemu zájazd podľa zmluvy o zájazde, ale ten nebude súhlasiť s jeho poskytnutím (napr. zlá zdravotná situácia, obavy z cestovania), tak cestujúci je povinný vopred písomne informovať cestovnú kanceláriu, že na zájazd nenastúpi, a to najneskôr do 30 dní pred začatím zájazdu.

Ak cestujúci oznámi cestovnej kancelárii, že na zájazd nenastúpi, tak cestovná kancelária je povinná poslať cestujúcemu Oznámenie o náhradnom zájazde do 14 dní odo dňa doručenia informácie, že na zájazd nenastúpi a následne sa dohodnúť s cestujúcim na náhradnom zájazde do 31.8.2021 a súčasne sa dohodnúť na vrátení alebo doplatení ceny zájazdu alebo vrátiť všetky platby cestujúcemu, ktoré uhradil, ak sa do uvedenej doby nedohodnú na náhradnom zájazde.

Cestovná kancelária nie je oprávnená počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu. Uvedené neplatí, ak sa cestovná kancelária a cestujúci dohodnú na zmene zmluvy o zájazde podľa tohto zákona, a teda si dohodnú nové základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré budú cestujúcemu v rámci zájazdu poskytnuté.


Vouchery – klientovi bol vystavený ETI voucher, čo s ním?

Všetky už vystavené vouchery sa zmenia na Oznámenie o náhradnom zájazde s podmienkami tak, ako udáva zákon. Váš predajca zájazdu Vám odošle Oznámenie o náhradnom zájazde, ktoré mu následne svojím podpisom potvrdíte. Čo sa týka voucherov s hodnotou 120%, tam klientovi vystavíme oznámenie do výšky 100% (teda na jeho reálnu platbu) a na zvyšných 20% dostane klient ETI voucher. V prípade zmeny voucheru na Oznámenie o náhradnom zájazde nie je možné uplatňovať vrátenie peňazí v rámci 5 výnimiek, nakoľko dohoda medzi predajcom a klientom už bola uzatvorená (voucher). Platnosť oznámení bude do 31.8.2021. Klientom stále ponecháme možnosť uplatnenia na termíny až do 31.10.2021. Výhody pre klientov spočívajú v tom, že oznámenia zákonne spadajú pod insolventnosť a sú prenosné na inú osobu.


Na záver by sme chceli všetkých našich klientov poprosiť o trpezlivosť pri jednotlivých úkonoch vyplývajúcich z novely zákona o cestovnom ruchu. Ubezpečujeme Vás, že urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli Vašim požiadavkám a nijakým spôsobom neohrozíme Vaše zdravie ani Vaše financie. Pevne veríme, že toto náročné obdobie spoločne zvládneme. Upevníme vzťahy a v budúcnosti si všetky nepríjemnosti, ktoré počas koronavírusu vznikli, vynahradíme. Ďakujeme pekne za pochopenie a prajeme hlavne veľa zdravia a síl.

Tím ETI Slovensko