Načítavam ...
ETI Ochrana osobných údajov

ETI Ochrana osobných údajov: klik sem

 

1. Nariadenie GDPR

2. Online princípy ochrany osobných údajov

3. Ktoré informácie o Vás zhromažďujeme a za akým účelom?

4. Ochrana osobných údajov a všeobecné ustanovenia

5. Odvolanie a právo kontroly

6. Newsletter

7. Bezpečnosť údajov

8. Používanie súborov cookie

9. Služba Google Analytics

10. Používanie Push notifikácie

11. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

12. Používanie Oznámenia Push (CleverPush)

1. Nariadenie GDPR

Cestovná kancelária je prevádzkovateľom osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Objednávateľ odoslaním príslušnej rezervácie, podpisom Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa Objednávateľa ako aj osôb uvedených v Zmluve o zájazde alebo v Zmluve o službe ako cestujúcich sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ ako aj osoby uvedené v Zmluve o zájazde alebo v Zmluve o službe ako cestujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe na základe rezervácie Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR alebo na účely plnenia zákonnej povinnosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1. písm. c) Nariadenia GDPR  najmä vybavovania reklamácií, súdnych sporov alebo iných konaní v súvislosti s uplatňovaním si práv a povinností zo Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe.

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Cestovnou kanceláriou a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s rezervovaním a poskytovaním Zájazdov, ako aj iných produktov a služieb cestovného ruchu poskytovaných priamo Cestovnou kanceláriou alebo prostredníctvom sprostredkovateľa Cestovnej kancelárie, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, uplatňovanie zákonných nárokov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu. Cestovná kancelária, pre účely ponúkania Zájazdov, a iných produktov a služieb cestovného ruchu, zasielania informácií o Zájazdoch ako aj iných produktoch a službách cestovného ruchu, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Cestovná kancelária je oprávnená spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v druhom odseku tohto článku a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v tomto bode týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Cestovnej kancelárii.

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou nižšie nasledovných osôb:

  • Sprostredkovatelia, ktorí s Cestovnou kanceláriou uzatvorili zmluvu o obchodnom zastúpení a na jej základe sprostredkúvajú pre Cestovnú kanceláriu predaj Zájazdov, produktov a iných služieb cestovného ruchu ako sprostredkovatelia podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov,
  • Spoločnosti poskytujúce dopravu v súvislosti so Zájazdom, produktmi a inými službami cestovného ruchu (najmä letecké spoločnosti, lodný dopravcovia, autobusový dopravcovia, atď.) ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov,
  • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Cestovnej kancelárie.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Nariadenia  GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Cestovná kancelária sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Objednávateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Objednávateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Cestovná kancelária v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

a)      Identifikačné údaje Cestovnej kancelárie ETI Slovensko, spol. s r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 45 701 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67004/B; Cestovnú kanceláriu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@eti-slovensko.sk alebo telefonicky na čísle: +421-2 32 11 11 32;

b)     Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@eti-slovensko.sk;

c)      Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v treťom odseku tohto bodu 10.4;

d)     Zoznam osobných údajov je uvedený v druhom odseku tohto bodu 10.4;

e)     V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Zájazdu ako aj iných produktov a služieb cestovného ruchu Cestovnou kanceláriou nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Cestovná kancelária o tejto skutočnosti Objednávateľovi informáciu;

f)      Cestovná kancelária uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Zájazdu ako aj iných produktov a služieb cestovného ruchu na základe Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe po dobu 5 rokov do doby návratu jednotlivých Objednávateľov zo zájazdu uvedenej v Zmluve o zájazde alebo po poskytnutí služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o službe.  Objednávateľ má právo požadovať od Cestovnej kancelárie prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;

g)     Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;

h)     Poskytnutie osobných údajov uvedených v prvom odseku tohto bodu Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy o zájazde a Zmluvy o službe.

Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia GDPR nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Cestovnej kancelárie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám oznámeným Cestovnou kanceláriou vyššie Objednávateľovi v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Cestovná kancelária bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Cestovná kancelária bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

b)     dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;

c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;

d)     osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;

e)     je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;

f)      sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Cestovná kancelária obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak:

a)      dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Cestovnej kancelárii overiť správnosť osobných údajov;

b)     spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)      Cestovná kancelária už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

d)     dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Cestovnej kancelárie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby; Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Cestovná kancelária povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Na základe čl. 19 Nariadenia GDPR  je Cestovná kancelária v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinná informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Cestovná kancelária oznámila opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Cestovnej kancelárii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Cestovnej kancelárie alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Cestovná kancelária nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 Nariadenia GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 Nariadenia GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Cestovná kancelária bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

a)      Cestovná kancelária je povinná  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Cestovná kancelária poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Cestovná kancelária je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 Nariadenia GDPR povinná poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť;

b)     Cestovná kancelária je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Cestovná kancelária v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Cestovná kancelária je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty;

c)      Informácie podľa písm. a) poskytuje Cestovná kancelária bezodplatne;

d)     Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Cestovná kancelária môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Cestovná kancelária informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

10.5 Pre právne vzťahy, ktoré sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami, je rozhodujúce slovenské právo, pokiaľ nie je uvedené inak. Miestna príslušnosť súdu pre všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde a iných právnych vzťahov medzi Cestovnou kanceláriou a Objednávateľom, je určená podľa sídla Cestovnej kancelárie, pokiaľ to všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce konanie pre súdmi umožňujú.

10.6 Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Cestovnou kanceláriou sa riadi ustanoveniami Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe, týmito Všeobecnými podmienkami, ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.7 Písomná forma oznámení zasielaných Cestovnou kanceláriou Objednávateľovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom faxu, e-mailom, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Objednávateľom v Zmluve o zájazde alebo v Zmluve o službe.

Poistenie insolventnosti:
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 11 6 2707

Adresa:
ETI Slovensko, spol. s r.o.
Michalská 9, SK-811 01 Bratislava
tel.:+421 2 32 11 11 32

E-mail: info@eti-slovensko.sk
www.eti.sk

Reklamačný poriadok ETI Slovensko

IČO: 45701822 DIČ: 2023090553
zapís.v OR SR odd.Sro vl.č.67004/B

2. Online princípy ochrany osobných údajov

U užívateľov internetu stále viac rastie neistota a nedôvera, či a aké osobné údaje týkajúce sa ich osoby sú zhromažďované, ukladané, spracovávané a prípadne odovzdávané tretej osobe. Zákon o ochrane osobných údajov, a tým aj Vašu privátnu sféru berieme veľmi vážne. Z tohto dôvodu prísne dodržiavame zákonné predpisy o ochrane údajov a robíme všetko preto, aby sme Vašu privátnu sféru ochránili. 

Vami dodané údaje (prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára) slúžia výlučne na spracovanie Vašej požiadavky.

Ukladajú a spracúvajú sa len tie údaje, ktoré sú k tomu nevyhnutné. Vašim vstupom na webovú stránku sa na našom serveri ukladajú informácie o vstupe (dátum, čas, prezeraná stránka). Tieto informácie slúžia výhradne na štatistické účely. Vyhodnotenia sú uskutočňované len v anonymizovanej forme. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Nepoužívame JAVA-Applets, ani ActiveX-Controls.  

Upozorňujeme však na to, že naše stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, na ktorých sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Nemáme vplyv na to, či ich prevádzkovatelia ustanovenia o ochrane osobných údajov dodržiavajú.

3. Ktoré informácie o Vás zhromažďujeme a za akým účelom?

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, ulica, PSČ, miesto/mesto, telefónne číslo, dátum narodenia) sú u nás ukladané len vtedy, ak tieto údaje dobrovoľne poskytnete resp. ak sú tieto údaje nevyhnutné. Je tomu tak hlavne pri rezervovaní Vášho zájazdu, ale aj pri vyplnení kontaktného formulára, pri účasti vo výhernej hre, pri odoberaní newslettera, alebo pri účasti na anketách. Pri rezervácií a v prípade platby kreditnou kartou sú potrebné ešte aj údaje o type kreditnej karty, číslo Vašej kreditnej karty, dátum expirácie kreditnej karty a overovacie čísla na zadnej strane kreditnej karty. Zadaním týchto údajov súhlasíte s ich uložením. Vaše údaje budú podľa ustanovení ochrany osobných údajov dôverne spracované a internetom prenesené použitím šifrovaného protokolu SSL. 

Upozorňujeme na to, že Vaše osobné údaje môžu byť za účelom realizácie rezervácie resp. zájazdu prípadne odovzdávané aj do zahraničia príslušným prevádzkovateľom služieb (letecké spoločnosti, hotely a i.). 

Ak v rámci uskutočnenia rezervácie alebo odberu newslettera budete súhlasiť s tým, že Vaše údaje budú odovzdané ďalej pre účely reklamy a iných ponúk, Vaše údaje uložíme a spracujeme alebo tým poveríme subjekt, ktorý sa zaviazal ochranu Vašich údajov dodržiavať. Vaše údaje neposkytujeme tretím subjektom mimo rámca nášho koncernu. Vašim vstupom na našu webovú stránku zhromažďujeme údaje ako dátum, čas a navštívené stránky. 

Tieto údaje nebudú spojené s Vašimi osobnými údajmi, budú len vyhodnotené v anonymizovanej forme a slúžia výlučne na štatistické účely, ako aj na účel zlepšovania našej ponuky pre klientov

4. Ochrana osobných údajov a všeobecné ustanovenia

Zhromažďovanie a spracovanie všetkých osobných údajov je uskutočňované na základe slovenských ustanovení o ochrane osobných údajov. Zhromažďované a partnerom poskytované budú len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie Vášho zájazdu. Naši partneri a spolupracovníci sú v súvislosti s ochranou údajov zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

5. Odvolanie a právo kontroly

Proti ďalšiemu využívaniu Vašich osobných údajov na reklamné účely a/alebo poskytovaniu týchto údajov tretím osobám za účelom reklamy sa môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou, zaslaním poštovej zásielky na adresu ETI Slovensko, spol. s r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava alebo emailom na info@eti-slovensko.sk. Po prijatí Vášho odvolania Vám bude okamžite pozastavené zasielanie akéjkoľvek reklamy vrátane nášho katalógu a/alebo poskytovanie Vašich údajov tretím osobám za účelom reklamy. 

Ste oprávnení na požiadanie a bezplatne získať od nás informáciu o Vašich uložených osobných údajoch. Okrem toho máte právo na spresnenie, zmazanie alebo zablokovanie Vašich údajov. Na zmazanie údajov sa za určitých okolností môžu vzťahovať určité zákonné predpisy, týkajúce sa hlavne údajov poskytnutých pre účtovné účely. Údaje budú vymazané, ak ich uloženie nie je z v.u. dôvodov už viac potrebné. Okrem toho môžete kedykoľvek podať odvolanie proti ukladaniu Vašich osobných údajov – ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné dôvody. V tejto súvislosti sa obráťte prosím na info@eti-slovensko.sk

6. Newsletter

Príležitostne by sme Vás chceli informovať o našich ponukách a službách, alebo od našich partnerov, a k tomu využívame Vaše osobné údaje. Ak si to neželáte, môžete na v.u. adrese podať proti tomu odvolanie. 

Letáčiky, tzv. newsletter, Vám zasielame výlučne na základe Vášho aktívneho súhlasu. Odoberanie letáčikov, môžete kedykoľvek zrušiť, ak sa obrátite na emailovú adresu uvedenú v Impressum alebo kliknete na link zrušenia odberu uvedenom na konci každého newslettera.

7. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť ETI Slovensko prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia k tomu, aby ochránila Vami poskytnuté osobné údaje pred stratou, poškodením, manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích osôb.

Pre zabezpečenie bezpečnosti prenosu údajov medzi Vašim prehliadačom a naším internetovým systémom, používame technológiu kódovania Secure Socket Layer (SSL).

8. Používanie súborov cookies

Na našej webovej stránke používame tzv. „cookies“.

Cookies sú textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, aké webové lokality ste navštívili a aké reklamné prostriedky ste si prezreli. Súbory cookies však nikdy neumožňujú zistenie osobných údajov akými je napr. meno, adresa, emailová adresa atď. Prevádzkovatelia webových lokalít používajú cookies, aby napr. preverili, či ste oprávnení prezerať si určité informácie na konkrétnej webovej stránke. 

Váš prehliadač si nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenia, aby tieto cookies boli vo Vašom počítači uložené. Prehliadač akceptuje cookies v štandardných nastaveniach a ukladá ich napr. v zozname „Temporary Internet Files“ (dočasné internetové súbory), keďže nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko. 

Ak si neželáte, aby spoločnosť ETI Slovensko, spol. s r.o. a jej partneri používali súbory cookies, deaktivujte túto funkciu vo Vašom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača.

Po akceptovaní našich cookies zostávajú tieto súbory vo Vašom počítači 2 roky, ak ich samozrejme nevymažete. Upozorňujeme však na to, že vypnutie cookies môže obmedziť prezeranie a používanie konkrétnej webovej stránky a jej služieb. 

Webové majáky používame výlučne na štatistické účely, na zhromažďovanie údajov o počte anonymných používateľov. V následných vyhodnoteniach potom vidíme, ktoré internetové stránky si naši návštevníci prezreli a ktoré úkony vykonali. 

Vašu IP adresu nepoužívame s úmyslom identifikovať Vašu osobu, ale za účelom zhromažďovania údajov, o.i. o prevádzke internetu. Tieto informácie sú vyhodnocované službou Google Analytics www.google.com/analytics.

9. Služba Google Analytics

Táto webová lokalita využíva nástroje služby Google Analytics, webovú digitálnu analýzu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané na vašom počítači,  a ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), vytvorené súborom cookie, sú prostredníctvom Google prenášané a ukladané na server v USA. Google využíva tieto informácie za účelom vyhodnotenia vášho používania danej webovej lokality, vyhotovenia reportov/hlásení pre prevádzkovateľov webovej lokality o aktivitách ich webovej lokality a za účelom rozšírenia služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu. Google môže tieto informácie prípadne posielať aj tretím osobám, ak to je zákonne predpísané alebo ak sú tretie osoby poverené spoločnosťou Google spracovaním týchto údajov. Spoločnosť Google nevytvorí v žiadnom prípade spojitosť Vašej IP adresy s ostatnými, inými údajmi z Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že vtedy prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním zhromaždených údajov spoločnosťou Google spôsobom, formou, ako aj za účelom opísanými vyššie. 

Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť, a to nainštalovaním tzv. pluginu (zásuvný/prídavný modul) z tejto webovej lokality: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naša webová stránka využíva funkciu anonymizácie službou Google Analytics. IP adresy sú takto ukladané a spracované len v skrátenej forme, a tým nie je možné priradenie k osobe.

10. Používanie Push notifikácie

Internetová stránka eti.sk poskytuje funkcie služby Cleverpush na automatické zasielanie Upozornení, ktoré je možné zapnúť iba manuálne (povolením zasielania Upozornení) zo strany Používateľa. Funkciu je možné kedykoľvek vypnúť pomocou tlačidla Zrušiť odber (stačí kliknúť na malý zvonček vľavo dole na webovej stránke).

Cleverpush ochrana osobných údajov: https://cleverpush.com/en/privacy/

11. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ETI Slovensko, spol. s r.o. sa zaväzuje k dodržiavaniu vyššie uvedených bodov o ochrane údajov.

V prípade ďalších otázok k téme ochrana údajov nás prosím kontaktujte na našej adrese ETI Slovensko alebo emailom na info@eti-slovensko.sk

12. Používanie Oznámenia Push / Notifikácie CleverPush

Môžete sa prihlásiť na odber našich push oznámení. Na zasielanie našich push oznámení používame službu zasielania "CleverPush", ktorú prevádzkuje spoločnosť CleverPush UG, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Prostredníctvom našich push oznámení budete pravidelne dostávať informácie o témach, ktoré ste si aktivovali.

Ak sa chcete zaregistrovať, musíte potvrdiť výzvu prehliadača na prijímanie oznámení. Tento proces je zdokumentovaný a uložený spoločnosťou CleverPush. To zahŕňa uloženie času prihlásenia, ako aj ID vášho prehliadača alebo ID vášho zariadenia. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné, aby sme mohli sledovať procesy v prípade zneužitia, a preto slúži na našu právnu ochranu.

Aby sme vám mohli zobrazovať push oznámenia, CleverPush v našom mene zhromažďuje a spracúva vaše ID prehliadača, ako aj ID zariadenia v prípade mobilného prístupu.

Prihlásením sa na odber našich push oznámení súhlasíte s ich prijímaním. Právnym základom na spracovanie vašich údajov po prihlásení sa na odber našich push oznámení je článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO, ak ste na to udelili súhlas.

Spoločnosť CleverPush tiež štatisticky vyhodnocuje naše push oznámenia. CleverPush tak môže rozpoznať, či a kedy sa naše push oznámenia zobrazovali a kedy ste na ne klikli.

Svoj súhlas s uchovávaním a používaním vašich osobných údajov na zasielanie našich push oznámení a vyššie opísaný štatistický zber môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na účely odvolania súhlasu môžete zmeniť nastavenie určené na tento účel vo vašom prehliadači na prijímanie push oznámení. Ak používate naše push oznámenia na stolnom počítači s operačným systémom "Windows", môžete tiež zrušiť odber našich push oznámení kliknutím pravým tlačidlom myši na príslušné push oznámenie v nastaveniach, ktoré sa tam zobrazia.

Vaše údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V súlade s tým sa vaše údaje budú uchovávať dovtedy, kým bude aktívne predplatné našich push oznámení.

Informácie o procese zrušenia odberu nájdete na adrese: https://cleverpush.com/en/faq/