Načítavam ...
Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vyhraj 300 EUR zľavu na dovolenku v Egypte”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: ETI Slovensko s.r.o.

Sídlo: Michalská 9, 811 01 Bratislava

IČO: 45 701 822

DIČ: 2023090553

Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 67004/B-Zbl

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 02.06.2021 do 30.06.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, a ktorý splní ďalšie podmienky súťaže a je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci splnil 3 jednoduché podmienky:

- dať LIKE na našu fanpage Facebook

- dať FOLLOW na našom Instagrame https://www.instagram.com/etislovensko/

- vložiť do komentára pod súťažný príspevok na stránke https://www.facebook.com/Slovensko.ETI svoju najlepšiu fotku z dovolenky v Egypte a získať čo najviac „lajkov“ v období od 2.6.2021 do 30.6.2021.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 300 EUR zľava na dovolenku v Egypte.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou aplikácie Good Luck Fairy – Fanpage Karma.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej fanpage na Facebooku. Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo, kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže.

Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

Zaslaním fotografie súťažiaci súhlasí s jej zverejnením na stránke eti.sk a zároveň dáva spoločnosti ETI Slovensko s.r.o. súhlas s jej použitím na marketingové účely. Súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu info@eti-slovensko.sk

9. Záverečné ustanovenia

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť a je možné si výhru uplatniť pri pobyte v hoteloch RED SEA HOTELS a len pri zájazde zakúpenom priamo v ETI Slovensko.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže a na stránke https://www.eti.sk/sutaz/ Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/Slovensko.ETI.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 02.06.2021 ETI Slovensko s.r.o.